Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz prowadzącym sklep internetowy pod adresem perfectdayspa.com.pl jest SMART SAFETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Legnicy, ul. Wielogórska 1, NIP 6912526999, REGON 367725010, KRS 0000685221.
 2. Zgodnie z postanowieniami regulaminu SMART SAFETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ udostępnia Konsumentowi funkcjonalności serwisu perfectdayspa.com.pl, a w szczególności prowadzi dla Konsumenta Konto.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu  oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Kontakt ze sklepem

Adres pocztowy: Perfect Day Spa, ul. J. Brzechwy 10, 59-220 Legnica

Adres email: salon@inhype.pl

Telefon: +48 789 877 877

3. Wymagania techniczne

Do przeglądania asortymentu Sklepu niezbędne są:

 • urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa,
 • włączona obsługa plików cookies.

Dodatkowo do składania zamówień na Produkty niezbędne jest:

 • aktywne konto poczty elektronicznej.

4. Dokonywanie zakupów

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Składanie Zamówień przez Klienta na wybrane Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny Produktów podane na stronie Sklepu są podane w polskich złotych i są to ceny brutto.
 4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w zakładce Koszty dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego zawartości i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

5. Realizacja Płatności

 1. Kupujący mają do wyboru następujące formy płatności:
  – PayPal – przy użyciu zasobów istniejącego konta PayPal
  – PayPal – przy użyciu karty płatniczej VISA lub MasterCard
  – Za pośrednictwem platformy płatniczej PayU
  – Przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy
 2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty w terminie – zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

6. Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest na stronie każdego Produktu w Sklepie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji z przyczyn od niego niezależnych. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym w Sklepie, obsługa niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta, podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo do wycofania zamówienia.
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po jego opłaceniu przez Kupującego.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  – Pocztex24 – na terenie Polski
  – Kurier GLS, UPS lub FEDEX – poza Polską
 6. Szczegóły dotyczące form wysyłki znajdują się w zakładce Koszty wysyłki.
 7. W momencie odebrania przesyłki dostarczonej za pośrednictwem firmy kurierskiej, Kupujący jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera:
  – sprawdzić ogólny stan przesyłki oraz upewnić się czy opakowanie nie jest naruszone,
  – jeżeli przesyłka jest nienaruszona, otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. W razie konieczności należy odmówić odbioru przesyłki i/lub spisać protokół w obecności kuriera i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.
 9. UWAGA!!! W przypadku produktów dostępnych na zamówienie oraz wykonywanych na indywidualne zlecenie nie ma możliwości zwrotu! Niekiedy w celu realizacji zamówienia konieczna jest przedpłata 30% wartości produktu. Przedpłata ta stanowi zadatek w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie podlega zwrotowi jeśli klient zrezygnuje z zakupu!

7. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Warunkiem zwrotu towaru jest nienaruszona metka wyrobu oraz brak jakichkolwiek śladów użytkowania i uszkodzeń powstałych z winy klienta, a także certyfikaty i wszelkie opakowania, w których klient otrzymał towar.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 4. Aby odstąpić od Umowy – Konsument powinien przedłożyć Sprzedawcy swoją decyzję o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca w ciągu 3 dni od dnia otrzymania e-maila prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę tę  uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przelewem na konto bankowe podane przez Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu Produktu.
 8. Konsument odsyła Produkt na podany przez sprzedawcę adres niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 9. Koszt transportu zwrotnego Produktu i jego ubezpieczenie leży po stronie Klienta.
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 11. Jeżeli Kupujący dokonuje zwrotu Towarów, do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie są kompletne, bądź noszą ślady użytkowania lub gdy przesyłka zwrotna nie została opłacona przez Kupującego, a także w przypadku gdy w inny sposób nie spełnia wymogów skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu towarów i odmowy zwrotu kwoty równowartości zakupionego towaru lub do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

8. Reklamacje

 1. Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji w przypadku wystąpienia wady towaru. Każdy produkt objęty jest gwarancją producenta wynoszącą 12 miesięcy od dnia otrzymania zamówienia.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący ma następujące możliwości działania na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  – złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny, 
  – przy wadzie istotnej – złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  – żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad,
  – żądanie usunięcia wady.
 3. Prosimy o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  – mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  – pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  – bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  – internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
 7. Reklamacje uznawane są tylko i wyłącznie jeżeli, produkt posiada wadę ukrytą lub nie posiada cech określonych przez producenta.

9. Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności i cookies – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – RODO.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  – umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c)
  – prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  – przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą,
  – na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego,
  – ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep,
  – zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  – dostępu do swoich danych osobowych,
  – ich sprostowania,
  – usunięcia,
  – ograniczenia przetwarzania,
  – przeniesienia danych do innego administratora

  a także prawo:
  – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. Klient będący osobą prawną może – przy rejestracji lub w każdym innym dowolnym terminie – wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych drogą elektroniczną, oraz na świadczenie usługi polegającej na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Usługodawcy, promocjach, rabatach i zniżkach w formie darmowego Newslettera.
 8. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Postanowienia końcowe

 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 2. Umowy zawierane poprzez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 4. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.